TEMPLATE | เทมเพลต

เป็นรูปแบบตัวอย่างโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้มีการใส่เนื้อหาเข้าไป เป็นการออกแบบที่แสดงตัวอย่างโครงสร้างในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อการนำเสนอเท่านั้น

รูปแบบตัวอย่างโครงสร้างของเว็บไซต์